KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

​Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği Aklease olarak her zaman bizim için en önemli değerlerimizden biridir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bilgi güvenliği konusunda yapılan yasal düzenleme sonucu Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamı hakkında sizleri de bilgilendirmek isteriz.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Kurumumuz da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Kurumumuzun tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. Şirket işlemleri için üretilen müşteri numarası, sözleşme numarası gibi kişiyi tanımlayan veriler de Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Aklease, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu olmaktadır.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Veri İşleme Şartları

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki şartlar oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Finansal Kiralama Kanunu, MASAK Mevzuatı vb.)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati.

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir. Aklease olarak biz de veri sahiplerinden gelen talepleri 30 gün içerisinde cevaplamakla yükümlüyüz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için en yakın şubemize veya Aklease Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. Detaylı başvurularınız için Veri Sahibi Talep Formu da kullanılabilmektedir.

Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

Aklease olarak işlediğimiz kişisel verilere dair aydınlatma metnimiz aşağıda sunulmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Uyarınca Aydınlatma Metni

Ak Finansal Kiralama A.Ş. (AK Lease) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin muhafazası, işlenmesi ve aktarılması aşamalarında, özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında gerekli önlemleri alıyoruz. Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

AK Lease müşterileri ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel verileriniz, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin (finansal kiralama ve sigorta işlemleri) sunulabilmesi, sözleşmelerin kurulması ve ifası, bu kapsamda gerekli işlerin (risk analizi ve değerlendirilmesi, kiralama konusu ürünlerin sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi, vekalet/muvafakatname düzenlenmesi, sözleşmeler kapsamında mal/hizmet alımları yapılması, müşteriye ziyaretler düzenlenmesi, satın alma süreçlerinin yönetilmesi, proforma ve varlık takipleri yapılması, resmi merciler nezdinde işlemlerin yürütülmesi, kargolama/gümrük işlemlerinin yapılması) yürütülmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında raporlamaların/incelemelerin gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, tarafınızla iletişime geçilmesi, müşteri edinimi, müşteri memnuniyeti ve kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ürün/hizmetlere ilişkin tekliflerin paylaşılması amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

AK Lease, müşterileri ve/veya müşterilerinin yetkilileri, personeli ve üçüncü kişilerin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralar aracılığıyla kendilerinden, üçüncü kişilerden ve/veya yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

AK Lease, hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu kişisel verilerinizi BDDK, SPK, TCMB, MASAK, SGK, gibi kamu tüzel kişileri, Kredi Kayıt Bürosu, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği (Risk Merkezi) kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışındaki ana hissedarı/hissedarları, hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar, sözleşme imzaladığı iş ortakları, bankalar/finansal kuruluşlar, bağımsız denetim şirketleri ve yasal mevzuatın izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile paylaşabilmektedir.

AK Lease’in Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkilileri ve potansiyel müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz AK Lease tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz AK Lease ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca AK Lease’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler AK Lease tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz veya internet sitemizden/şubelerimizden temin edebileceğiniz Aklease Veri Sahibi Talep Formu ile AK Lease Genel Müdürlüğü’ne veya şubelerine bizzat başvuru yapabilir, noter kanalı ile Sabancı Center Kule:2 Kat:9, 34330, 4. Levent Beşiktaş/İstanbul adresine gönderebilir veya akfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine, veri sahibine ait KEP vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.