Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. (“Aklease”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek gerekli önlemleri alıyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnimizi (“Aydınlatma Metni”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Bu sayfa içerisinde veri sorumlusu olarak bilgilerimize, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebine, KVKK da sayılı haklarınız hakkında tüm bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni içerisinde gerekli olduğu takdirde değişiklik yapabiliriz. Yapılacak değişiklikler yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanacaktır.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve Hukuka Uygunluk Sebepleri

Aklease olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında gerçekleştirdiğimiz finansal kiralama faaliyetlerimiz ve operasyonel kiralama faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin olarak işleme amaçlarımızı ayırdık ve aşağıda yer tablolarda gruplandırılarak listeledik.

Aklease ile aramızda bulunan iş ilişkisine göre ilgili bölümü seçerek işlediğimiz kişisel veriler, amaçlarımız ve hukuka uygunluk nedenleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuka Uygunluk Sebepleri

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri,  Mesleki Deneyim

 •  Kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
 • Risk analizi yapılması,
 • Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Hukuki yükümlülüklerimizin  yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

 

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri,  Mesleki Deneyim, Finansal Veriler

 • Şirketimiz faaliyet alanı içerisinde sağladığımız, aracılık ettiğimiz veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz, başta finansal kiralama hizmetleri olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve sorumluluklarımızı ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
 • Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi amıcıyla,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

 

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri,  Mesleki Deneyim

 • Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, tüm ürün ve hizmetlerin iştirakleri ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması,
 • Müşteri ve sektörel ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
 • Finansal faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama, çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri,  Mesleki Deneyim

 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla
 • Ödenmeyen Borçlara Yönelik Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi, kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik, İletişim, Risk Yönetimi Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri,  Mesleki Deneyim

 • AKLEASE’in sunduğu, aracılık ettiği veya acente sıfatıyla gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
 • Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla, bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md.4’te düzenlenen ilkelere uygun işlenmektedir.

Açık rızanın varlığı halinde

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuka Uygunluk Sebepleri

Biyometrik Veri

Uzaktan kimlik tespiti yöntemİ ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulması yöntemi ile sözleşme ilişkisi kurulması halinde

Açık rızanızın bulunması halinde

Ceza Mahkûmiyeti, Dernek, Vakıf

Hukuki işlerin takibi sırasında, BDDK, TCMB, MASAK, GİB, SPK ve TBB Risk Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen kontrollerin gerçekleştirilmesi, bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

Risk Grubuna İlişkin Süreçler

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve söz konusu kişilerin yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır.

Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca belirlenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımız kapsamında müşterimiz olmasanız dahi, başta 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, bir risk grubuna ilişkin yapılacak finansal kiralama ve operasyonel kiralama işlemlerine ilişkin kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Şirketimizce kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen

Veri Sorumlusu

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu noktada Şirketimiz; müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve çalışanlarımızın verileri bakımından Veri Sorumlusu’dur.

Aşağıda Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvanı

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Adres

Sabancı Center Kule 2 Kat:8-9 34330 4.Levent/İstanbul

Mersis / Sicil No

0178007230900031

 

Aydınlatma Metni’nde yer alan grup şirketlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Akbank T.A.Ş.

Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş

Acenta sıfatıyla hizmet verdiğimiz sigorta şirketleri ise;

Aksigorta A.Ş.

Veri İşleyen

Veri işleyen, veri sorumlusu adına verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, veri sorumlusunun kişisel veri işlemek üzere yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişi de olabilir.

Kişisel Verileniz Ve Toplama Yöntemleri

Şirketimizce işlenen kişisel veriler aşağıda yer tabloda gruplandırılarak listelenmiştir. Böylelikle işlediğimiz kişisel veriler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik bilgileri

Örn. Ad Soyad, TCKN, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum.

İletişim bilgileri

Örn. e-posta adresi, ev/iş adresi, telefon numarası.

Risk yönetimi bilgileri

Örn. Maaş bilgileri, varlık-gelir bilgileri, eğitim bilgileri, demografik bilgiler, ilgili şubemiz tarafından oluşturulan görüş bilgileri, çalışma şekli, çalışma süresi, KPS ve APS’den temin edilen veriler,KKB, TBB Risk Merkezi Verileri

Müşteri işlem bilgileri

Örn. kredi bilgileri, mevduat bilgileri, kredili mevduat hesabı bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri mevduat hesap hareketleri, kredi ödeme hareketleri, müşteri bilgi bankası (“MBB”) bilgileri.

Risk izleme ve takip bilgileri

Borç bilgileri, gecikme ve gecikme gün sayısı bilgisi, vade bilgisi, bağlantılı kişilere ilişkin bilgiler, malvarlığı (araç ve tapu)bilgileri.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Çağrı merkezi ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf başta olmak üzere görsel ve işitsel verileriniz

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Lokasyon

Bulunduğunuz yerin konum bilgisidir.

Pazarlama

Çerez kayıtları, banka uygulamaları üzerinden görüntülenen sayfalar, Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Mesleki Deneyim

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri, işyeri çalışma şekli ve süresi, v.b.

Diğer

Demogrofik bilgiler, gelir bilgisi, varlık bilgileri, raporlama verileri

Toplama Yöntemlerimiz

Aklease olarak kişisel verilerinizi yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplamaktayız.

Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yöntemlerle elde ettiğimiz kişisel verileriniz;

 • Fiziki (şube vb.) ürün/hizmet/kampanya başvurularınız sırasında Aklease’e verdiğiniz bilgi ve belgelerden,,
 • Dolaylı bir şekilde temsilcilerinizden (Örn. vekil, veli, vasi vb.),
 • İşyeriniz (örneğin gelir bilgisi teyidi yapmak için) sağlanan verilerden oluşmaktadır.
 • Otomatik olan yöntemlerle, teknik destek ile hakkınızda bilgi edinebilmekteyiz;
 • Dijital (internet sitesi, müşteri iletişim merkezi vb.) ortamlardan yaptığınız başvurular yoluyla,
 • Kimlik ve adres bilgilerinizin kayıtlı olduğu kamu kuruluşları ve diğer kuruluşların veri tabanları (Örn. Kimlik Paylaşım Sistemi (“KPS”), Adres Paylaşım Sistemi (“APS”) ,
 • Kredi skoru bilgilerinizin yer aldığı resmi kurum ve kuruluşlar (Örn. Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”), Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi(“TBB Risk Merkezi”),
 • Sosyal ağlar ve diğer teknoloji sağlayıcıları (örneğin reklamlarımız aracılığı ile bize ulaştığınızda),
 • Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve genel eğilimleri değerlendirmek için raporlama hizmeti aldığımız veri hizmetleri sunan firmalardan

Aktarım Yapılan Alıcılar

Ak Finansal Kiralama A.Ş. nezdindeki kişisel veriler, finansal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla başta Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuat hükümleri kapsamındaki yükümlülüklerimiz gereği aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde aktarılabilecektir.

Bu bölümde aktarım yaptığımız organizasyon yapılarını ve aktarım amaçlarımızı listelemekteyiz.

Organizasyonlar

Amaçlarımız

Kanunen bilgi almaya yetkili kurum ve kuruluşlara (örn. BDDK, SPK, TCMB, MASAK, SGK, İYS, Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği, ve yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluşlara),

Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi amacıyla,

Yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, hissedarlarımıza, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yapılan kuruluşlara

Müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla, Kredi değerlendirmesi yapılması, konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri yapılması amacıyla,

Acentesi olduğumuz şirketlere

Sigorta işlemlerinin yürütülmesi amacıyla,

Dış hizmet aldığımız tedarikçilere, program ortaklarımıza, ortak marka çalışması yaptığımız taraflara ve onların işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilere, kredi ilişkisine girilen yurtiçi/yurtdışı bankalar ve finansal kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, hukuk bürolarına

Faaliyetleri yürütülebilmesi, destek ve danışmanlık hizmeti alınabilmesi amacıyla,

Finansal faaliyetlerimiz ile ilgili olarak finansal ilişki içinde olduğumuz bankalar ve finansal kuruluşlara

Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin işlem sırasında veya işlem sonrası kontrollere yönelik yapılacak incelemelerin yerine getirilmesi amacıyla

Varlık yönetim şirketleri ile Şirket alacaklarının satışı ve muhtemel alıcılar ile 

Şirket alacakları ve varlıkları satışı kapsamında değerleme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında aktarılmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

KVKK 11 inci maddesinde sayılan haklarınız

KVKK hükümleri uyarınca,  Ak Finansal Kiralama A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Taleplerinizin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir.

KVKK’nın "Veri Sorumlusuna Başvuru"yu düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun'un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için başvuru yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir.

Veri sahiplerinden gelen talepler Şirketimizce 30 gün içerisinde cevaplanmaktadır. Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Bu nedenle talebinizin değerlendirilebilmesi için başvuru yazılı olarak şubelerimize, Genel müdürlük adresimize (Sabancı Center Kule 2 K:8-9 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul) iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya akfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz, ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz web sitemizde bulunan Bilgi ve talep formlarının altında, Veri Sahibi Talep Formu  da kullanarak;

 • Kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şubelerimize, Sabancı Center 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir,
 • akfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • akfinansalkiralama@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • Doğrudan şubelerimize, Genel müdürlük adresimize (Sabancı Center Kule 2 K:8-9 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul) iletebilir,
 • Noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Kurumumuza vermiş olduğunuz Açık Rızanızı geri çekmek isterseniz, talebinizi Genel Müdürlüğümüze veya şubelerimize yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği Aklease olarak her zaman bizim için en önemli değerlerimizden biridir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bilgi güvenliği konusunda yapılan yasal düzenleme sonucu Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamı hakkında sizleri de bilgilendirmek isteriz.

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır. Kurumumuz da, tüm kuruluşlar gibi bu Kanuna uymakla yükümlüdür ve Kurumumuzun tüm süreçlerinde işlenen kişisel veriler bu kapsamdadır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soy isim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. Şirket işlemleri için üretilen müşteri numarası, sözleşme numarası gibi kişiyi tanımlayan veriler de Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "veri işleme" olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması veri işleme kapsamına girer.

Tüm veri sorumluları ancak aşağıdaki KVKK’nın 5’nci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan hukuka uygunluk nedenleri oluştuğunda veya ilgili kişi açık rıza verdiğinde veri işleme hakkına sahiptir.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • KVKK madde 5/2 (a) uyarınca Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVKK madde 5/2 (b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • KVKK madde 5/2 (c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • KVKK madde 5/2 (ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • KVKK madde 5/2 (d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • KVKK madde 5/2 (e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • KVKK madde 5/2 (f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

İlgili Kişi / Veri Sahibi Kimdir?

Kanunda ve kurumsal politikalarımızda sıkça geçen ifadelerden biri "ilgili kişi" ya da "veri sahibi"dir. Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade eder. Mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimiz, kurumumuz nezdinde herhangi bir işlem yapan gerçek kişi ilgili kişi/veri sahibidir.

Müşterimiz olmayan, finansan kiralama sözleşmesinde herhangi bir teminat işlemine taraf olmuş veya olacak bir gerçek kişiyi (kefil, garantör, rehin/temlik borçlusu, mevzuat uyarınca rıza aranan hallerde eş), müşterimiz olan herhangi bir şirketin pay sahibi, nihai gerçek faydalanıcısı, yönetim kurulu üyesi veya temsilcisi/vekili olan bir gerçek kişiler de ilgili kişi olabilecektir.

Politikalar

Online kanallarımızdan en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.